ชุมชนบางนาใน

Share Button

ชุมชนบางนาใน ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ. วัดบางนาใน ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนบางนาใน มีประชากรชายจำนวน 496 คน และประชากรหญิงจำนวน 572 คน รวมเป็น 1,068 คน

ชุมชนบางนาใน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 245 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 232 หลัง ชุมชนบางนาใน มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางนาใน

เขต: บางนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ. วัดบางนาใน

ถนน: สรรพาวุธ

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 496 คน

ประชากรหญิง: 572 คน

ประชากรรวม: 1,068 คน

จำนวนครัวเรือน: 245 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 232 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button