ชุมชนบางขุนศรี

Share Button

ชุมชนบางขุนศรี ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยยิ่งอำนวย ถนน – แขวง บางขุนศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนบางขุนศรี มีประชากรชายจำนวน 179 คน และประชากรหญิงจำนวน 321 คน รวมเป็น 500 คน

ชุมชนบางขุนศรี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 125 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนบางขุนศรี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบางขุนศรี

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยยิ่งอำนวย

ถนน: –

แขวง: บางขุนศรี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 179 คน

ประชากรหญิง: 321 คน

ประชากรรวม: 500 คน

จำนวนครัวเรือน: 125 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button