ชุมชนบัวแก้วพัฒนา

Share Button

ชุมชนบัวแก้วพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน นิมิตรใหม่ แขวง ทรายกองดิน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนบัวแก้วพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 358 คน และประชากรหญิงจำนวน 341 คน รวมเป็น 699 คน

ชุมชนบัวแก้วพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 140 หลัง ชุมชนบัวแก้วพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบัวแก้วพัฒนา

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: นิมิตรใหม่

แขวง: ทรายกองดิน

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 358 คน

ประชากรหญิง: 341 คน

ประชากรรวม: 699 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 140 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button