ชุมชนบัวหลวง

Share

ชุมชนบัวหลวง ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.นนทรี ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนบัวหลวง มีประชากรชายจำนวน 145 คน และประชากรหญิงจำนวน 118 คน รวมเป็น 263 คน

ชุมชนบัวหลวง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 78 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 55 หลัง ชุมชนบัวหลวง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบัวหลวง

เขต: ยานนาวา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.นนทรี

ถนน: นนทรี

แขวง: ช่องนนทรี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 145 คน

ประชากรหญิง: 118 คน

ประชากรรวม: 263 คน

จำนวนครัวเรือน: 78 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 55 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share