ชุมชนบัณฑิตโฮม

Share Button

ชุมชนบัณฑิตโฮม ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 แขวงสีกัน ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบัณฑิตโฮม มีประชากรชายจำนวน 362 คน และประชากรหญิงจำนวน 394 คน รวมเป็น 756 คน

ชุมชนบัณฑิตโฮม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 193 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 193 หลัง ชุมชนบัณฑิตโฮม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบัณฑิตโฮม

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 แขวงสีกัน

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 362 คน

ประชากรหญิง: 394 คน

ประชากรรวม: 756 คน

จำนวนครัวเรือน: 193 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 193 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button