ชุมชนบวรรังษี

Share

ชุมชนบวรรังษี ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกบวรรังษี ถนน ตะนาว แขวง บวรนิเวศ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนบวรรังษี มีประชากรชายจำนวน 410 คน และประชากรหญิงจำนวน 437 คน รวมเป็น 847 คน

ชุมชนบวรรังษี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 270 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 178 หลัง ชุมชนบวรรังษี มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบวรรังษี

เขต: พระนคร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกบวรรังษี

ถนน: ตะนาว

แขวง: บวรนิเวศ

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 410 คน

ประชากรหญิง: 437 คน

ประชากรรวม: 847 คน

จำนวนครัวเรือน: 270 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 178 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share