ชุมชนบดินทร์เฮาส์

Share Button

ชุมชนบดินทร์เฮาส์ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2549

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน  แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนบดินทร์เฮาส์ มีประชากรชายจำนวน 154 คน และประชากรหญิงจำนวน 181 คน รวมเป็น 335 คน

ชุมชนบดินทร์เฮาส์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 108 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 108 หลัง ชุมชนบดินทร์เฮาส์ มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนบดินทร์เฮาส์

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2549

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: 

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 154 คน

ประชากรหญิง: 181 คน

ประชากรรวม: 335 คน

จำนวนครัวเรือน: 108 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 108 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button