ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย

Share Button

ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 19 ถนน นิมิตรใหม่ แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย มีประชากรชายจำนวน 180 คน และประชากรหญิงจำนวน 100 คน รวมเป็น 280 คน

ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 40 หลัง ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนน้ำใสดอกไม้สวย

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 19

ถนน: นิมิตรใหม่

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 180 คน

ประชากรหญิง: 100 คน

ประชากรรวม: 280 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 40 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button