ชุมชนน้อมเกล้า

Share Button

ชุมชนน้อมเกล้า ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามคำแหง 39 ถนน รามคำแหง แขวง วังทองหลาง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนน้อมเกล้า มีประชากรชายจำนวน 237 คน และประชากรหญิงจำนวน 255 คน รวมเป็น 492 คน

ชุมชนน้อมเกล้า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 138 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 115 หลัง ชุมชนน้อมเกล้า มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนน้อมเกล้า

เขต: วังทองหลาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามคำแหง 39

ถนน: รามคำแหง

แขวง: วังทองหลาง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 237 คน

ประชากรหญิง: 255 คน

ประชากรรวม: 492 คน

จำนวนครัวเรือน: 138 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 115 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button