ชุมชนน้องใหม่

Share Button

ชุมชนน้องใหม่ ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถ.อาจณรงค์ ถนน อาจณรงค์ แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนน้องใหม่ มีประชากรชายจำนวน 600 คน และประชากรหญิงจำนวน 650 คน รวมเป็น 1,250 คน

ชุมชนน้องใหม่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 352 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 250 หลัง ชุมชนน้องใหม่ มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนน้องใหม่

เขต: คลองเตย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ถ.อาจณรงค์

ถนน: อาจณรงค์

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 600 คน

ประชากรหญิง: 650 คน

ประชากรรวม: 1,250 คน

จำนวนครัวเรือน: 352 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 250 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button