ชุมชนน่าฟีอะห์ลำนายโส

Share

ชุมชนน่าฟีอะห์ลำนายโส ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน เคหะร่มเกล้า แขวง คลองสองต้นนุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนน่าฟีอะห์ลำนายโส มีประชากรชายจำนวน 61 คน และประชากรหญิงจำนวน 85 คน รวมเป็น 146 คน

ชุมชนน่าฟีอะห์ลำนายโส มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 36 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 36 หลัง ชุมชนน่าฟีอะห์ลำนายโส มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนน่าฟีอะห์ลำนายโส

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: เคหะร่มเกล้า

แขวง: คลองสองต้นนุ่น

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 61 คน

ประชากรหญิง: 85 คน

ประชากรรวม: 146 คน

จำนวนครัวเรือน: 36 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 36 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share