ชุมชนนิเวศน์ชาวฟ้า 1,2

Share

ชุมชนนิเวศน์ชาวฟ้า 1,2 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน ช่างอากาศอุทิศ แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนนิเวศน์ชาวฟ้า 1,2 มีประชากรชายจำนวน 443 คน และประชากรหญิงจำนวน 475 คน รวมเป็น 918 คน

ชุมชนนิเวศน์ชาวฟ้า 1,2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 203 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 191 หลัง ชุมชนนิเวศน์ชาวฟ้า 1,2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนิเวศน์ชาวฟ้า 1,2

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: ช่างอากาศอุทิศ

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 443 คน

ประชากรหญิง: 475 คน

ประชากรรวม: 918 คน

จำนวนครัวเรือน: 203 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 191 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share