ชุมชนนิมมานรดี

Share Button

ชุมชนนิมมานรดี ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.วัดนิมมานรดี ถนน สุขาภิบาล 1 แขวง บางแค ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนนิมมานรดี มีประชากรชายจำนวน 179 คน และประชากรหญิงจำนวน 212 คน รวมเป็น 391 คน

ชุมชนนิมมานรดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 232 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 147 หลัง ชุมชนนิมมานรดี มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนิมมานรดี

เขต: บางแค

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.วัดนิมมานรดี

ถนน: สุขาภิบาล 1

แขวง: บางแค

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 179 คน

ประชากรหญิง: 212 คน

ประชากรรวม: 391 คน

จำนวนครัวเรือน: 232 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 147 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button