ชุมชนนิติบุคคลอาคารชุด เคหะชุมชนบางนา 2

Share Button

ชุมชนนิติบุคคลอาคารชุด เคหะชุมชนบางนา 2 ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนนิติบุคคลอาคารชุด เคหะชุมชนบางนา 2 มีประชากรชายจำนวน 898 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,118 คน รวมเป็น 2,016 คน

ชุมชนนิติบุคคลอาคารชุด เคหะชุมชนบางนา 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 576 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 576 หลัง ชุมชนนิติบุคคลอาคารชุด เคหะชุมชนบางนา 2 มีกรรมการชุมชน 21 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนิติบุคคลอาคารชุด เคหะชุมชนบางนา 2

เขต: บางนา

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 898 คน

ประชากรหญิง: 1,118 คน

ประชากรรวม: 2,016 คน

จำนวนครัวเรือน: 576 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 576 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 21 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button