ชุมชนนิคมมักกะสัน

Share Button

ชุมชนนิคมมักกะสัน ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ติดคลองแสนแสบข้างบ้านพักรถไฟ ถนน เพชรบุรี แขวง มักกะสัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนนิคมมักกะสัน มีประชากรชายจำนวน 242 คน และประชากรหญิงจำนวน 264 คน รวมเป็น 506 คน

ชุมชนนิคมมักกะสัน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 74 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 47 หลัง ชุมชนนิคมมักกะสัน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนิคมมักกะสัน

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ติดคลองแสนแสบข้างบ้านพักรถไฟ

ถนน: เพชรบุรี

แขวง: มักกะสัน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 242 คน

ประชากรหญิง: 264 คน

ประชากรรวม: 506 คน

จำนวนครัวเรือน: 74 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 47 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button