ชุมชนนำไกร หมู่ที่ 9 ทับยาว

Share

ชุมชนนำไกร หมู่ที่ 9 ทับยาว ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน มอเตอร์เวร์กรุงเทพ-ชลบุรี แขวง ทับยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนนำไกร หมู่ที่ 9 ทับยาว มีประชากรชายจำนวน 455 คน และประชากรหญิงจำนวน 500 คน รวมเป็น 955 คน

ชุมชนนำไกร หมู่ที่ 9 ทับยาว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 174 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 164 หลัง ชุมชนนำไกร หมู่ที่ 9 ทับยาว มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนำไกร หมู่ที่ 9 ทับยาว

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: มอเตอร์เวร์กรุงเทพ-ชลบุรี

แขวง: ทับยาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 455 คน

ประชากรหญิง: 500 คน

ประชากรรวม: 955 คน

จำนวนครัวเรือน: 174 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 164 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share