ชุมชนนามเจริญ

Share Button

ชุมชนนามเจริญ ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1ซ.ราษฎร์บูรณะ 25 ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวง ราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนนามเจริญ มีประชากรชายจำนวน 171 คน และประชากรหญิงจำนวน 224 คน รวมเป็น 395 คน

ชุมชนนามเจริญ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 128 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 90 หลัง ชุมชนนามเจริญ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนามเจริญ

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1ซ.ราษฎร์บูรณะ 25

ถนน: ราษฎร์บูรณะ

แขวง: ราษฎร์บูรณะ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 171 คน

ประชากรหญิง: 224 คน

ประชากรรวม: 395 คน

จำนวนครัวเรือน: 128 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 90 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button