ชุมชนนาตับสร้างสรรค์

Share Button

ชุมชนนาตับสร้างสรรค์ ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน เลียบวารี แขวง โคกแฝด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนนาตับสร้างสรรค์ มีประชากรชายจำนวน 321 คน และประชากรหญิงจำนวน 320 คน รวมเป็น 641 คน

ชุมชนนาตับสร้างสรรค์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 122 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 111 หลัง ชุมชนนาตับสร้างสรรค์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนาตับสร้างสรรค์

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: เลียบวารี

แขวง: โคกแฝด

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 321 คน

ประชากรหญิง: 320 คน

ประชากรรวม: 641 คน

จำนวนครัวเรือน: 122 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 111 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button