ชุมชนนาคภาษิต

Share Button

ชุมชนนาคภาษิต ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.รามคำแหง 26 ถนน – แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนนาคภาษิต มีประชากรชายจำนวน 662 คน และประชากรหญิงจำนวน 675 คน รวมเป็น 1,337 คน

ชุมชนนาคภาษิต มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 331 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 273 หลัง ชุมชนนาคภาษิต มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนาคภาษิต

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.รามคำแหง 26

ถนน: –

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 662 คน

ประชากรหญิง: 675 คน

ประชากรรวม: 1,337 คน

จำนวนครัวเรือน: 331 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 273 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button