ชุมชนนันทวันเซ็นต์ 1

Share Button

ชุมชนนันทวันเซ็นต์ 1 ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 59 ม.5 ถนน สังฆสันติสุข แขวง กระทุ่มราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนนันทวันเซ็นต์ 1 มีประชากรชายจำนวน 493 คน และประชากรหญิงจำนวน 545 คน รวมเป็น 1,038 คน

ชุมชนนันทวันเซ็นต์ 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 321 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 321 หลัง ชุมชนนันทวันเซ็นต์ 1 มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนันทวันเซ็นต์ 1

เขต: หนองจอก

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: 59 ม.5

ถนน: สังฆสันติสุข

แขวง: กระทุ่มราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 493 คน

ประชากรหญิง: 545 คน

ประชากรรวม: 1,038 คน

จำนวนครัวเรือน: 321 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 321 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button