ชุมชนนวลจันทร์

Share Button

ชุมชนนวลจันทร์ ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 108/1 หมู่ 12 ถนน รามอินทรา แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนนวลจันทร์ มีประชากรชายจำนวน 291 คน และประชากรหญิงจำนวน 309 คน รวมเป็น 600 คน

ชุมชนนวลจันทร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนนวลจันทร์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนวลจันทร์

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: 108/1 หมู่ 12

ถนน: รามอินทรา

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 291 คน

ประชากรหญิง: 309 คน

ประชากรรวม: 600 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button