ชุมชนนวกานต์

Share Button

ชุมชนนวกานต์ ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2551

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนนวกานต์ มีประชากรชายจำนวน 184 คน และประชากรหญิงจำนวน 192 คน รวมเป็น 378 คน

ชุมชนนวกานต์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 170 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 170 หลัง ชุมชนนวกานต์ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนวกานต์

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2551

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 184 คน

ประชากรหญิง: 192 คน

ประชากรรวม: 378 คน

จำนวนครัวเรือน: 170 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 170 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button