ชุมชนนภากาศ

Share Button

ชุมชนนภากาศ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ซ.นภากาศ แขวงสายไหม ถนน สายไหม แขวง สายไหม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนนภากาศ มีประชากรชายจำนวน 133 คน และประชากรหญิงจำนวน 120 คน รวมเป็น 253 คน

ชุมชนนภากาศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนนภากาศ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนภากาศ

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5 ซ.นภากาศ แขวงสายไหม

ถนน: สายไหม

แขวง: สายไหม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 133 คน

ประชากรหญิง: 120 คน

ประชากรรวม: 253 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button