ชุมชนนครไชยศรี

Share

ชุมชนนครไชยศรี ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ – ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนนครไชยศรี มีประชากรชายจำนวน 600 คน และประชากรหญิงจำนวน 400 คน รวมเป็น 1,000 คน

ชุมชนนครไชยศรี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 180 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 110 หลัง ชุมชนนครไชยศรี มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนครไชยศรี

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: –

ถนน: นครไชยศรี

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 600 คน

ประชากรหญิง: 400 คน

ประชากรรวม: 1,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 180 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 110 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share