ชุมชนนครหลวง

Share Button

ชุมชนนครหลวง ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พหลโยธิน 32 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนนครหลวง มีประชากรชายจำนวน 366 คน และประชากรหญิงจำนวน 375 คน รวมเป็น 741 คน

ชุมชนนครหลวง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 150 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 104 หลัง ชุมชนนครหลวง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนครหลวง

เขต: จตุจักร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พหลโยธิน 32

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 366 คน

ประชากรหญิง: 375 คน

ประชากรรวม: 741 คน

จำนวนครัวเรือน: 150 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 104 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button