ชุมชนนครลุง

Share Button

ชุมชนนครลุง ตั้งอยู่ในเขตบางแค ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2,10 ถนน นครลุง แขวง บางไผ่ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนนครลุง มีประชากรชายจำนวน 498 คน และประชากรหญิงจำนวน 488 คน รวมเป็น 986 คน

ชุมชนนครลุง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 415 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 300 หลัง ชุมชนนครลุง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนนครลุง

เขต: บางแค

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2,10

ถนน: นครลุง

แขวง: บางไผ่

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 498 คน

ประชากรหญิง: 488 คน

ประชากรรวม: 986 คน

จำนวนครัวเรือน: 415 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 300 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button