ชุมชนธรรมานุรักษ์

Share Button

ชุมชนธรรมานุรักษ์ ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ศิริถาวร ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนธรรมานุรักษ์ มีประชากรชายจำนวน 213 คน และประชากรหญิงจำนวน 415 คน รวมเป็น 628 คน

ชุมชนธรรมานุรักษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 79 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 56 หลัง ชุมชนธรรมานุรักษ์ มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนธรรมานุรักษ์

เขต: สวนหลวง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ศิริถาวร

ถนน: รามคำแหง

แขวง: สวนหลวง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 213 คน

ประชากรหญิง: 415 คน

ประชากรรวม: 628 คน

จำนวนครัวเรือน: 79 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 56 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button