ชุมชนธนินทร 2

Share Button

ชุมชนธนินทร 2 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนธนินทร 2 มีประชากรชายจำนวน 139 คน และประชากรหญิงจำนวน 183 คน รวมเป็น 322 คน

ชุมชนธนินทร 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 76 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 76 หลัง ชุมชนธนินทร 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนธนินทร 2

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 139 คน

ประชากรหญิง: 183 คน

ประชากรรวม: 322 คน

จำนวนครัวเรือน: 76 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 76 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button