ชุมชนธนินทร 1

Share

ชุมชนธนินทร 1 ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนธนินทร 1 มีประชากรชายจำนวน 1,528 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,252 คน รวมเป็น 3,780 คน

ชุมชนธนินทร 1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 850 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 850 หลัง ชุมชนธนินทร 1 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนธนินทร 1

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 1,528 คน

ประชากรหญิง: 2,252 คน

ประชากรรวม: 3,780 คน

จำนวนครัวเรือน: 850 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 850 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share