ชุมชนธนวัฒน์

Share

ชุมชนธนวัฒน์ ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนธนวัฒน์ มีประชากรชายจำนวน 327 คน และประชากรหญิงจำนวน 324 คน รวมเป็น 651 คน

ชุมชนธนวัฒน์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 163 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนธนวัฒน์ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนธนวัฒน์

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 327 คน

ประชากรหญิง: 324 คน

ประชากรรวม: 651 คน

จำนวนครัวเรือน: 163 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share