ชุมชนท่าเตียน

Share Button

ชุมชนท่าเตียน ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตลาดท่าเตียน ถนน มหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนท่าเตียน มีประชากรชายจำนวน 1,079 คน และประชากรหญิงจำนวน 821 คน รวมเป็น 1,900 คน

ชุมชนท่าเตียน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 500 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 300 หลัง ชุมชนท่าเตียน มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนท่าเตียน

เขต: พระนคร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ตลาดท่าเตียน

ถนน: มหาราช

แขวง: พระบรมมหาราชวัง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 1,079 คน

ประชากรหญิง: 821 คน

ประชากรรวม: 1,900 คน

จำนวนครัวเรือน: 500 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 300 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button