ชุมชนท่าวาสุกรี

Share Button

ชุมชนท่าวาสุกรี ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ บ้านพักข้าราชการ กองพระราชทานพาหนะท่าวาสุกรี ถนน สามเสน แขวง วชิรพยาบาล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนท่าวาสุกรี มีประชากรชายจำนวน 720 คน และประชากรหญิงจำนวน 588 คน รวมเป็น 1,308 คน

ชุมชนท่าวาสุกรี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 327 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 218 หลัง ชุมชนท่าวาสุกรี มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนท่าวาสุกรี

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: บ้านพักข้าราชการ กองพระราชทานพาหนะท่าวาสุกรี

ถนน: สามเสน

แขวง: วชิรพยาบาล

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 720 คน

ประชากรหญิง: 588 คน

ประชากรรวม: 1,308 คน

จำนวนครัวเรือน: 327 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 218 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button