ชุมชนท่าวัง

Share Button

ชุมชนท่าวัง ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกท่าวัง ถนน มหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนท่าวัง มีประชากรชายจำนวน 186 คน และประชากรหญิงจำนวน 202 คน รวมเป็น 388 คน

ชุมชนท่าวัง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 138 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 75 หลัง ชุมชนท่าวัง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนท่าวัง

เขต: พระนคร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกท่าวัง

ถนน: มหาราช

แขวง: พระบรมมหาราชวัง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 186 คน

ประชากรหญิง: 202 คน

ประชากรรวม: 388 คน

จำนวนครัวเรือน: 138 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 75 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button