ชุมชนท่าน้ำสามเสน

Share

ชุมชนท่าน้ำสามเสน ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรงข้ามวัดประสาทบุญญาวาส ถนน ดาวข่าง แขวง วชิรพยาบาล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนท่าน้ำสามเสน มีประชากรชายจำนวน 836 คน และประชากรหญิงจำนวน 995 คน รวมเป็น 1,831 คน

ชุมชนท่าน้ำสามเสน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 420 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 355 หลัง ชุมชนท่าน้ำสามเสน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนท่าน้ำสามเสน

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรงข้ามวัดประสาทบุญญาวาส

ถนน: ดาวข่าง

แขวง: วชิรพยาบาล

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 836 คน

ประชากรหญิง: 995 คน

ประชากรรวม: 1,831 คน

จำนวนครัวเรือน: 420 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 355 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share