ชุมชนทุ่งสาธิต

Share Button

ชุมชนทุ่งสาธิต ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ. สุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 78) ถนน สุขุมวิท 101/1 แขวง บางจาก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนทุ่งสาธิต มีประชากรชายจำนวน 111 คน และประชากรหญิงจำนวน 125 คน รวมเป็น 236 คน

ชุมชนทุ่งสาธิต มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 56 หลัง ชุมชนทุ่งสาธิต มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทุ่งสาธิต

เขต: พระโขนง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ. สุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต 78)

ถนน: สุขุมวิท 101/1

แขวง: บางจาก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 111 คน

ประชากรหญิง: 125 คน

ประชากรรวม: 236 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 56 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button