ชุมชนทุ่งรวงทองพัฒนาแบนชะโด

Share Button

ชุมชนทุ่งรวงทองพัฒนาแบนชะโด ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน ลำมะเขือขื่น แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนทุ่งรวงทองพัฒนาแบนชะโด มีประชากรชายจำนวน 162 คน และประชากรหญิงจำนวน 163 คน รวมเป็น 325 คน

ชุมชนทุ่งรวงทองพัฒนาแบนชะโด มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 47 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 47 หลัง ชุมชนทุ่งรวงทองพัฒนาแบนชะโด มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทุ่งรวงทองพัฒนาแบนชะโด

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: ลำมะเขือขื่น

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 162 คน

ประชากรหญิง: 163 คน

ประชากรรวม: 325 คน

จำนวนครัวเรือน: 47 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 47 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button