ชุมชนทุ่งครุพัฒนา

Share Button

ชุมชนทุ่งครุพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ซอยฉิมกุล ถนน ครุใน แขวง ทุ่งครุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนทุ่งครุพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 126 คน และประชากรหญิงจำนวน 131 คน รวมเป็น 257 คน

ชุมชนทุ่งครุพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 147 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 97 หลัง ชุมชนทุ่งครุพัฒนา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทุ่งครุพัฒนา

เขต: ทุ่งครุ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 2 ซอยฉิมกุล

ถนน: ครุใน

แขวง: ทุ่งครุ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 126 คน

ประชากรหญิง: 131 คน

ประชากรรวม: 257 คน

จำนวนครัวเรือน: 147 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 97 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button