ชุมชนทิมเรืองเวช

Share Button

ชุมชนทิมเรืองเวช ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ซ.ทหารอากาศ ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนทิมเรืองเวช มีประชากรชายจำนวน 294 คน และประชากรหญิงจำนวน 304 คน รวมเป็น 598 คน

ชุมชนทิมเรืองเวช มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 135 หลัง ชุมชนทิมเรืองเวช มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทิมเรืองเวช

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6 ซ.ทหารอากาศ

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 294 คน

ประชากรหญิง: 304 คน

ประชากรรวม: 598 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 135 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button