ชุมชนทิพย์สุวรรณ

Share Button

ชุมชนทิพย์สุวรรณ ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 14 ถนน – แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนทิพย์สุวรรณ มีประชากรชายจำนวน 366 คน และประชากรหญิงจำนวน 335 คน รวมเป็น 701 คน

ชุมชนทิพย์สุวรรณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 288 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 58 หลัง ชุมชนทิพย์สุวรรณ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทิพย์สุวรรณ

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 14

ถนน: –

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 366 คน

ประชากรหญิง: 335 คน

ประชากรรวม: 701 คน

จำนวนครัวเรือน: 288 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 58 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button