ชุมชนทำนบร่วมใจ

Share Button

ชุมชนทำนบร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ติดคลองเปรมประชากร ถนน – แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนทำนบร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 124 คน และประชากรหญิงจำนวน 151 คน รวมเป็น 275 คน

ชุมชนทำนบร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 47 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 47 หลัง ชุมชนทำนบร่วมใจ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทำนบร่วมใจ

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ติดคลองเปรมประชากร

ถนน: –

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 124 คน

ประชากรหญิง: 151 คน

ประชากรรวม: 275 คน

จำนวนครัวเรือน: 47 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 47 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button