ชุมชนทับแก้ว

Share Button

ชุมชนทับแก้ว ตั้งอยู่ในเขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ย่านสถานีคลองตัน ถนน  แขวง คลองตัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนทับแก้ว มีประชากรชายจำนวน 289 คน และประชากรหญิงจำนวน 306 คน รวมเป็น 595 คน

ชุมชนทับแก้ว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 184 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 126 หลัง ชุมชนทับแก้ว มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทับแก้ว

เขต: ห้วยขวาง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: ย่านสถานีคลองตัน

ถนน: 

แขวง: คลองตัน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 289 คน

ประชากรหญิง: 306 คน

ประชากรรวม: 595 คน

จำนวนครัวเรือน: 184 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 126 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button