ชุมชนทัดชาวิลล่า

Share Button

ชุมชนทัดชาวิลล่า ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ถนน พหลโยธิน แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนทัดชาวิลล่า มีประชากรชายจำนวน 880 คน และประชากรหญิงจำนวน 900 คน รวมเป็น 1,780 คน

ชุมชนทัดชาวิลล่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 365 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 355 หลัง ชุมชนทัดชาวิลล่า มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทัดชาวิลล่า

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 880 คน

ประชากรหญิง: 900 คน

ประชากรรวม: 1,780 คน

จำนวนครัวเรือน: 365 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 355 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button