ชุมชนทองใบ

Share Button

ชุมชนทองใบ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุขุมวิท 105 ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนทองใบ มีประชากรชายจำนวน 98 คน และประชากรหญิงจำนวน 106 คน รวมเป็น 204 คน

ชุมชนทองใบ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 45 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 39 หลัง ชุมชนทองใบ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทองใบ

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุขุมวิท 105

ถนน: สุขุมวิท

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 98 คน

ประชากรหญิง: 106 คน

ประชากรรวม: 204 คน

จำนวนครัวเรือน: 45 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 39 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button