ชุมชนทองเจือ

Share Button

ชุมชนทองเจือ ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.จันทร์เศรษฐ์ ถนน พระราม 2 แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนทองเจือ มีประชากรชายจำนวน 190 คน และประชากรหญิงจำนวน 224 คน รวมเป็น 414 คน

ชุมชนทองเจือ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 88 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 64 หลัง ชุมชนทองเจือ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทองเจือ

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.จันทร์เศรษฐ์

ถนน: พระราม 2

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 190 คน

ประชากรหญิง: 224 คน

ประชากรรวม: 414 คน

จำนวนครัวเรือน: 88 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 64 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button