ชุมชนทองอยู่ร่วมใจ

Share Button

ชุมชนทองอยู่ร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ซ. พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนทองอยู่ร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 60 คน และประชากรหญิงจำนวน 54 คน รวมเป็น 114 คน

ชุมชนทองอยู่ร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 30 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 30 หลัง ชุมชนทองอยู่ร่วมใจ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทองอยู่ร่วมใจ

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ซ. พหลโยธิน 52

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 60 คน

ประชากรหญิง: 54 คน

ประชากรรวม: 114 คน

จำนวนครัวเรือน: 30 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 30 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button