ชุมชนทหารเสือ

Share Button

ชุมชนทหารเสือ ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนทหารเสือ มีประชากรชายจำนวน 708 คน และประชากรหญิงจำนวน 333 คน รวมเป็น 1,041 คน

ชุมชนทหารเสือ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 286 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 286 หลัง ชุมชนทหารเสือ มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทหารเสือ

เขต: หลักสี่

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4

ถนน: แจ้งวัฒนะ

แขวง: ทุ่งสองห้อง

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 708 คน

ประชากรหญิง: 333 คน

ประชากรรวม: 1,041 คน

จำนวนครัวเรือน: 286 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 286 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button