ชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1

Share

ชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1 ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเคหะชุมชน  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน พหลโยธิน แขวง เสนานิคม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1 มีประชากรชายจำนวน 452 คน และประชากรหญิงจำนวน 396 คน รวมเป็น 848 คน

ชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 247 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 247 หลัง ชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1 มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทหารส่วนแยก บชร.1

เขต: จตุจักร

ประเภท: เคหะชุมชน

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: เสนานิคม

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 452 คน

ประชากรหญิง: 396 คน

ประชากรรวม: 848 คน

จำนวนครัวเรือน: 247 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 247 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share