ชุมชนทหารรักษาวัง

Share Button

ชุมชนทหารรักษาวัง ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2546

ชุมชนตั้งอยู่ที่ กองพันทหารราบที่ 3 ถนน พระราม 5 แขวง นครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนทหารรักษาวัง มีประชากรชายจำนวน 290 คน และประชากรหญิงจำนวน 309 คน รวมเป็น 599 คน

ชุมชนทหารรักษาวัง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 189 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 189 หลัง ชุมชนทหารรักษาวัง มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทหารรักษาวัง

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2546

สถานที่ตั้งชุมชน: กองพันทหารราบที่ 3

ถนน: พระราม 5

แขวง: นครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 290 คน

ประชากรหญิง: 309 คน

ประชากรรวม: 599 คน

จำนวนครัวเรือน: 189 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 189 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button