ชุมชนทวีวัฒน์ร่วมใจ

Share Button

ชุมชนทวีวัฒน์ร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ซ.สรณคมน์ ถนน สรงประภา แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนทวีวัฒน์ร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 127 คน และประชากรหญิงจำนวน 130 คน รวมเป็น 257 คน

ชุมชนทวีวัฒน์ร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 57 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนทวีวัฒน์ร่วมใจ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทวีวัฒน์ร่วมใจ

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3 ซ.สรณคมน์

ถนน: สรงประภา

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 127 คน

ประชากรหญิง: 130 คน

ประชากรรวม: 257 คน

จำนวนครัวเรือน: 57 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button