ชุมชนทวีปัญญารักษ์

Share

ชุมชนทวีปัญญารักษ์ ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ถนน อ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวง ลาดกระบัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนทวีปัญญารักษ์ มีประชากรชายจำนวน 910 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,058 คน รวมเป็น 1,968 คน

ชุมชนทวีปัญญารักษ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 909 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 190 หลัง ชุมชนทวีปัญญารักษ์ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนทวีปัญญารักษ์

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 7

ถนน: อ่อนนุช-ลาดกระบัง

แขวง: ลาดกระบัง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 910 คน

ประชากรหญิง: 1,058 คน

ประชากรรวม: 1,968 คน

จำนวนครัวเรือน: 909 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 190 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share